Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin cz.I zdrowie roślin i zwierzątO.Rossi – sprawozdawca: Zdrowie roślin i zwierząt jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego  i konkurencyjnego rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, lecz ma ono również znaczenie dla ochrony bioróżnorodności i usług ekosystemowych. Europejskiemu rolnictwu, leśnictwu i dziedzictwu naturalnemu zagrażają obecnie nowe i niebezpieczne agrofagi roślin.

Zdrowie roślin i zwierząt - choroby roślin

Zdrowie roślin i zwierząt – choroby roślin

W ostatniej dekadzie w UE odnotowano gwałtowny wzrost problemów zdrowia roślin związany przede wszystkim z globalizacją handlu i zmianą klimatu. Należy przyjąć wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (COM(2013)267), którego celem jest lepsze zapobieganie, nadzór i szybsze reagowanie  w przypadkach wykrycia ognisk występowania agrofagów roślin w UE. Zastosowanie powinny mieć akty delegowane, a tym samym Parlament Europejski powinien otrzymać konieczne uprawnienia nadzorcze oraz w stosownych przypadkach prawo sprzeciwu wobec ustanawiania, zmieniania i uzupełniania tych wykazów. Wykazy te powinny w pierwszej kolejności bazować na listach zawartych w obowiązujących aktach prawnych oraz później,  w miarę potrzeby, być zmieniane lub uzupełniane.

D.Sarbu: Potrzeba działań, które będą chroniły rolnictwo. Należy przyjąć akty delegowane  w kontekście instytucjonalizacji i wprowadzenia listy agrofagów. Istnieje konieczność informowania opinii publicznej o możliwych ryzykach. Nie można w pełni zgodzić się  z tym iż przypadku planów pilnych i symulacji powinno się informować tylko ekspertów.  W przypadku planów kryzysowych powinno uwzględnić się również grupy poza eksperckie. Powinno się przewidywać możliwość wprowadzenia płatności wyrównawczych.  Elementy fitosanitarne powinny być bardziej złożone.

J.Nicholson: Potrzebna jest ściślejsza kontrola w zakresie agrofagów. Współpracując ze sobą ściślej, państwa członkowskie mogą walczyć z chorobami roślin. Trzeba wziąć pod uwagę,  że priorytety będą kształtowane na podstawie priorytetów ustalanych krajowo i należy wziąć pod uwagę to, że na poziomie regionalnym, priorytety te mogą kształtować się nieco inaczej. Należy arbitralnie ustalić limit 10 % w aneksie. Należy aktualizować listy agrofagów  i przydałoby się dopracować możliwość delegowania tych uprawnień poza Komisję.