Zdrowie zwierząt cz.II zdrowie roślin i zwierzątA.Zanoni: Nowe rozporządzenie jest adekwatne do zakresu i wagi problematyki zdrowia zwierząt. Istnieją ścisłe związki pomiędzy zdrowiem i dobrostanem zwierząt. Powinno to stanowić odpowiednią gwarancję dla odbiorców, konsumentów. Wiadomo, że pewne deficyty w zakresie zdrowia są wynikiem braku dobrostanu a to może prowadzić do negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

A.Rosbach: Zwierzęta są zdrowe wówczas gdy zachowuje się ich dobrostan. Trzeba pamiętać, że dobre, smaczne produkty żywnościowe to też kwestia ochrony zdrowia zwierząt. Nie można zakładać, że leczenie, sczepienia pozwolą ten problem rozwiązać. Należy pamiętać jak ważne są standardy zdrowotne zwierząt w odniesieniu do hodowli zwierząt i ich przełożenie na standardy dotyczące żywności.

Komisja: Zdrowie zwierząt jest przedmiotem troski wszystkich obywateli Europy. Troska ta jest spowodowana powiązanymi ze zdrowiem zwierząt kwestiami z zakresu zdrowia publicznego, bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego, jak również kosztami gospodarczymi, które mogą być skutkiem wystąpienia ogniska choroby zwierząt oraz względami dobrostanu zwierząt, w tym wpływem, jaki na ten dobrostan wywierają środki kontroli choroby. Niniejszy wniosek jest również odpowiedzią na postulat inteligentnych regulacji, ponieważ jego celem jest uproszczenie istniejących ram prawnych z jednoczesnym uwzględnieniem oczekiwań zainteresowanych stron w zakresie ograniczenia obciążenia administracyjnego. Uwzględnia on również priorytetowy cel Komisji, jakim jest inteligentny wzrost zawarty w strategii Europa 2020, ponieważ wzmacnia on sektor zdrowia zwierząt dzięki wprowadzeniu czynnych środków zapobiegawczych i bardziej elastycznemu zarządzaniu ryzykiem. Należy zapewnić wyższy poziomu zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności poprzez ograniczenie występowania biologicznych i chemicznych zagrożeń dla ludzi. Trzeba poprawić zdrowie zwierząt poprzez zapobieganie występowaniu chorób zwierząt, oraz zmniejszanie ich występowania, a tym samym wspieranie produkcji rolnej i gospodarki wiejskiej. Należy poprawić wzrost gospodarczy, spójność i konkurencyjność poprzez zapewnienie swobodnego obrotu towarów i odpowiednich przemieszczeń zwierząt. Trzeba promować takie praktyki gospodarki rolnej i dobrostanu zwierząt, które pozwalają ograniczyć zagrożenia związane ze zdrowiem zwierząt i zmniejszyć ich skutki dla środowiska, z korzyścią dla celów strategii zrównoważonego rozwoju UE.