Zdrowie zwierząt cz.I zdrowie roślin i zwierzątK.Liotard – sprawozdawca: Rozporządzenie w sprawie zdrowia zwierząt określi przyszłe podejście do ochrony zdrowia zwierząt. Z technicznego punktu widzenia rozporządzenie  to powinno mieć na celu koordynację i uproszczenie istniejącego ustawodawstwa dotyczącego zdrowia zwierząt, aby uprościć jego złożony charakter i zapewnić jego prawidłowe wdrożenie. Z merytorycznego punktu widzenia rozporządzenie to powinno przede wszystkim chronić przed chorobami wpływającymi na zdrowie zwierząt i ludzi,  a przynajmniej je kontrolować. Zakres rozporządzenia powinien być zgodny z duchem hasła „lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz podejściem „Jedno zdrowie”, zapisanych w strategii UE  w zakresie zdrowia zwierząt na lata 2007–2013. Badania wykazały, że istnieje wyraźne powiązanie między zdrowiem a dobrostanem zwierząt, jak również między chorobami zwierząt a rolniczymi praktykami hodowli, chowu i transportu zwierząt. Obecne systemy intensywnej hodowli, jak również praktyki przewozowe, które ograniczają naturalne poruszanie się zwierząt, wzmagają stres i zwiększają zapotrzebowanie na antybiotyki, stwarzają niestety idealne warunki do namnażania patogenów. Warunki te stanowią czynniki stwarzające zagrożenie dla zdrowia zwierząt, w rezultacie również dla zdrowia ludzi. Ponadto metody rozrodu, takie jak klonowanie lub modyfikowanie genomu zwierząt spowodowały negatywne skutki dla zdrowia zwierząt, takie jak zniekształcenie nerek i mózgu  oraz osłabienie układu odpornościowego. Taka sytuacja powoduje powstanie nieznanych czynników ryzyka związanego z możliwością wystąpienia ogniska choroby lub przeniesienia jej na ludzi.

P.Ayuso: W wprawie bezpieczeństwa i zdrowia zwierząt ważne jest, aby zebrać wszystkie regulacje w formie tekstu ujednoliconego. Nie może być tak, że wykorzystuje się tekst, aby wrzucić do niego wszystkie kwestie, które są ze zdrowiem zwierząt luźno związane.  Jest to niewłaściwe podejście. Jest jeszcze wiele propozycji dotyczących aktów delegowanych i subsydiarnych, które muszą być dopracowane. Powinno stworzyć się listę priorytetowych chorób. Należy odpowiednio kształtować politykę w ramach szczepień zwierząt  a także chowu.

L.McAvan: Dyrektywy i regulacje są ujednolicane w formie jednych ram prawnych, system dzięki temu ulega uproszczeniu. Należy zastanowić się czy rozwiązania, które zostały wprowadzane stosunkowo niedawno w ramach procedury współ decyzji, muszą być teraz nowelizowane. Tego rodzaju postępowanie w przyszłości nie powinno być prowadzone.  Nie można zapominać, ze dobrostan i zdrowie zwierząt łączą się ze sobą. Najważniejsza jest prewencja.